מתוק! היצירה שלך נוצרת.

חכה מעט. אנו שומרים את ההזמנה שלך 

בקש מחיר


בקש מחיר


What Are You Waiting For?
Go for it!

Enter your email to receive 10% off your first order!

תקנון גלריית הידור:

תקנון גלריית הידור

 

השימוש באתר זה וביצוע הזמנות באמצעותו, כפופים לתנאי השימוש. אנא קרא את התנאים המפורטים להלן בקפידה, שכן הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין חברת הידור בע"מ. תנאים אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם כוונתם, הן ללשון זכר והן ללשון נקבה.

אתר הידור הינו אתר אינטרנט, המשמש כקטלוג יצירות מקוריות ומודפסות ומספק מידע ושירותים אודות תמונות, מסגרות, ציורים, הדפסים ועיצובים ממוחשבים. 

אתר הידור מנוהל ומופעל על ידי והגלריה, בעלי החברה הידור ובעלי חברת א. א. אומנות נקודה בע"מ.

הגלישה באתר או בביצוע הזמנה באמצאות האתר מצהיר המשתמש כי קרא והבין את תנאי תקנון האתר ולא תהיה לו ולכל מי מטעמו כל טענה, תביעה או דרישה כנגד החברה, בעלי האתר, מפעילי האתר וכל מי מטעמם, למעט טענות בדבר הפרת התחייבויות הגורמים האמורים על פי התקנון.

בכל שאלה או בעיה הנוגעת לאתר ניתן לפנות בטלפון 02-9955151 או בדואר אלקטרוני hidur@hidur.co.il

המוצרים המוצעים במכירה:

א. פרטי המפרט הטכני של המוצרים, תיאורם וכל מידע על המוצרים לרבות מחיר המחירון ומלאים של המוצרים נמסרים על-ידי מנהלי אתר הידור. על אף שיש פיקוח על המידע ונכונותו, אין החברה אחראית לכל תוצאה העלולה לנבוע מטעות, השמטה, חוסר דיוק או ממידע מטעה המופיע באתר. מובהר בזאת כי החברה אינה אחראית לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או להפסד העלול להיגרם מנתונים המוצגים באתר זה.

 ב. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר.

 ג. החברה רשאית להחליף, לשנות ו/או להוסיף מוצרים באתר בהתאם למוצרים של החברה ומליאיה. באחריות הגולשים לשים לב לתמחור אשר גם הוא ישתנה מעת לעת. התכנים באתר נתונים לשינויים בכל עת על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ו/או של מי מטעמה.

 ד. מחירי המוצרים אינם משקפים בהכרח את מחירי המכירה של המוצרים, ואינם בהכרח המחירים הנמוכים ביותר עבור המוצרים. הינך נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של המוצרים בהם הינך מעוניין קודם להגשת הצעתך או הזמנתך דרך האתר.

שיטת הזמנה:

א. הזמנת המוצרים תיכנס לתוקף אך ורק לאחר קליטתה במחשבי הידור באופן תקין ומסודר וכן לאחר שמחלקת המכירות של הידור תבחן אותה ותאשר אותה.

ב. במידה וההזמנה תיקלט וכן תאושר כפי שמצוין לעיל, ישלח במהלך שעות פעילות החברה אישור מחלקת המכירות של הידור ומס' הזמנה יינתן לרוכש באמצעות מערכת הדואר האלקטרונית. רק מייל בו מצוינת מספר הזמנה, מאשר מהווה אישור ואינדיקציה כי ההזמנה נקלטה במערכת ההזמנות של הידור  וזאת לאחר שהוא נמצא במלאי החברה ומחירו תואם את המחיר הנכון. במידה ושלחת הזמנה בשעה שאינה בשעות פעילות החברה, אישור הזמנה יתקבל ביום העבודה הראשון אחריו. הזמנה אשר לא התקבל בגינה אישור אינה תקפה! האחריות לקבלת אישור ההזמנה הינה על הרוכש, במידה ולא קיבלת מייל חוזר המאשר את הזמנתך, פנה טלפונית לאיש המכירות או למשרדי החברה: 02-9955151

 ב. הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, כולל תביעות  נזיקין בגין נזקים שיגרמו עקב שיבוש הליכי המכירה.

 ג.  לגלריית הידור שמורה הזכות לבטל את הזמנתך דרך האתר, בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדוייקים.

 ד. החברה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר זה או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת.

4. תשלום ואספקה

א. אופן התשלום יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי ישירות מול החברה ובהתאם לתנאים הנדרשים.

ב. כל המחירים באתר הינם בש"ח בלבד ואינם כוללים מע"מ .

ג. משלוח המוצרים לבית הלקוח יעשה על ידי חברת שליחיות מטעם הגלריה.

ד. הלקוח יחוייב בדמי משלוח בהתאם לעלות המשלוח.

ה. בעת תיאום האספקה, גלריית הידור רשאית לבקש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת הזהות שלך ו/או חתימתך כל גבי שובר כרטיס האשראי כתנאי למסירה.

ו. בכל מקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיך, תבוטל הזמנתך.

5. ביטול הזמנה

הידור תהיה רשאית לבטל כל עסקה ולא אפשרי לבצע את ההזמנה מכל סיבה שהיא.
במידה ואירוע מסוג זה מתרחש מבצע ההזמנה מצהיר כי הוא מודע לכך כי יהיה איחור בזמן האספקה ו\או ביטול העסקה ללא פיצוי ותמורה כלשהי.

6. סודיות פרטי מבצע ההזמנה 

א. גלריית הידור תעשה כמיטב יכולה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי מבצע ההזמנה ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. 
מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של הידור להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת הגלריה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי גלריית הידור.

 ב. הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת ביצוע הזמנה ישמרו במאגרי המידע של הידור. הגלריה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת השימוש באתר מידע לרבות מוצרים שרכשת, העמודים שצפית באתר.

 ג. גלריית הידור לא תעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים אותך), אלא במקרים המפורטים להלן:

    1. העברת הפרטים לצורך אספקת המוצרים שהוזמנו על ידך.
    2. ביצוע מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בהידור ו/או בצדדים שלישיים כלשהם לרבות לקוחות.
    3. שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
    4. הפרת תנאי הסכם זה או כל הסכם אחר עם הידור או מי מטעמה.
    5. אם התקבל בידי הידור צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי.

ד. אם גלריית הידור תתמזג או תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת, היא תהיה זכאית להעביר מן המידע שנאגר אודותיך באתר, ובלבד שאותו מקום יקבל על עצמו כלפיך את הוראות סעיפי הפרטיות האלה.

7. אחריות

 א. הנך מצהיר ומאשר, כי ידוע לך כי גלריית הידור מוכרת את המוצרים או משווקת אותם ואינה היצרנית של המוצרים.

 ב. השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא . לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

ג. גלריית הידור עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים ותקלות.

ד. גלריית הידור לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי כל גורם אשר אינו בשליטתה המלאה של הגלריה.

8. ביטול מכירות

גלריית הידור שומרת לעצמה הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל הזמנה לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:

א. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

ב. בכל מקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה.

ג. בכל מקרה שלדעת גלריית הידור נעשתה פעולה בניגוד להוראות הסכם זה.

9. קניין רוחני

א. כל זכויות הקניין הרוחני באתר הינם רכושה של גלריית הידור בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על כל התמונות, הסרטונים, היצירות, העיצובים, הפרסומים, הרעיונות לביצוע האומנות, עיצובן הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימת המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), 
קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

ב. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לפרסם ולתרגם מידע כלשהו מן האתר לרבות תמונות ויצירות של כל מוצר, מסגאת או עיצוב, טקסטים וקוד מחשב בלא קבלת הסכמתה המפורשת של גלריית הידור מראש ובכתב.

 ג. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, בתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של גלריית הידור מראש ובכתב.

ד. אין להציג את האתר בעיצוב או מימשק גרפי שונים מאלה שעיצבה גלריית הידור, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.

בשימוש באתר בכלל ובביצוע הזמנות באמצעות האתר בפרט, אני מסכים לאמור לעיל.